کنار آمدن با سالمندی
لازاروس ، ریچارداس
1387ك 173 ل26/ 305
113082
دانژه
1387

در کتاب حاضر تخصص و تجربه های پر ارزش در مورد سالمندی چه به لحاظ چارچوب های نظری و چه راه های عملی سازگاری، شادمانی و پیشگیری از رویدادهای منفی این دوره ، ارائه کرده است. مطالعه این کتاب نه تنها برای روانشناسان، پزشکان، متخصصان توانبخشی و پرستاران بلکه برای همه کسانی که با سالمندی در ارتباطند یا خود به آستانه سالمندی گام نهاده اند بسیار مفید و کارساز خواهد بود.