مقدمه بر تئاتر: آینه طبیعت
هولتن ، اورلی
م862ه792
187018
سروش (صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران )
1389

کتاب حاضر تئاتر را همچون عملی ارتباطی می داند که کارکردهای مشترکی با دیگر هنرها دارد و می کوشد تا پیامهای مشابهی برساند. این کتاب عمدتا ناظر به سوالاتی از این دست است: «تئاتر چیست؟»، «کار تئاتر چیست؟» ،«طرز کار آن چگونه است؟»، «تماشاگر چه انتظاری باید از تئاتر داشته باشد؟» این کتاب صرفا در ارتباط با پرسشهای مطرح شده به تاریخ تئاتر می پردازد.