درباره تئاتر
برشت ، برتولت
بهزاد، فرامرز
د452ب09/792
21510
سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
1378

مجموعه حاضر ترجمه 131 مقاله و یادداشت از مهمترین نوشته های برتولت برشت درباره تئاتر را برای نخستین بار در اختیار خواننده فارسی زبان میگذارد. و شامل مباحثی درباره زوال تئاتر قدیم، تئاتر معاصر، نمایشنامه نویسی، شغل هنرپیشه... می باشد.